• Kategoria: Archiwum
 • Data:

Dzień Praw Dziecka

20 listopada obchodzimy Dzień Praw Dziecka. To święto dzieci, które w szczególny sposób zwraca uwagę na ich prawa, zostało ustanowione przez polski Sejm na prośbę Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka.

Mamy oczywiście Dzień Dziecka, obchodzony 1 czerwca. To dodatkowe dziecięce święto pojawiło się po to, by w szczególny sposób zwrócić uwagę na prawa dziecka i edukować na ich temat. Dlatego w tym dniu postanowiliśmy zwrócić uwagę na najważniejszy dokument, który tych dziecięcych praw dotyczy.

Konwencja została przyjęta przez Organizację Narodów Zjednoczonych 20 listopada 1989 r 1989 roku. Polska ratyfikowała konwencję w 1991 roku. Warto dodać, że to Polacy byli inicjatorami powstania tej światowej konstytucji dziecięcej. Konwencja obowiązuje w prawie wszystkich państwach na świecie. Co ciekawe: z wyjątkiem Somalii i USA.

Warto tu też wspomnieć, że, o ile Francja uznawana jest na świecie za kolebkę praw człowieka, to Polska jest ojczyzną praw dziecka. To z Polski wyszła szanowana na niemal całym świecie myśl pedagogiczna Janusza Korczaka. To w Polsce powstał pierwszy order przyznawany przez dzieci, czyli Order Uśmiechu, który jest obecnie odznaczeniem międzynarodowym przyznawanym pod egidą Organizacji Narodów Zjednoczonych. I wreszcie, to właśnie Polska zainicjowała prace nad uchwaleniem Konwencji o Prawach Dziecka.

Najważniejsze zasady wynikające z Konwencji o Prawach Dziecka to:

 • Dzieckiem jest każda osoba, która nie ukończyła 18 lat.
 • Państwo zobowiązuje się do zapewnienia ochrony praw dziecka bez względu na jego pochodzenie, rasę, płeć, język, status materialny i wyznanie.
 • Wszystkie instytucje mają obowiązek działać dla dobra dziecka.
 • Państwo ma obowiązek podejmować działania na rzecz realizacji praw dziecka, zawartych w Konwencji.
 • Rodzice mają prawo pierwszeństwa w wychowaniu dziecka zgodnie ze swoimi przekonaniami.
 • Każde dziecko ma niezbywalne prawo do życia.
 • Każde dziecko ma prawo do otrzymania imienia i obywatelstwa oraz do poznania swoich rodziców i objęcia opieką rodzicielską.
 • Każde dziecko ma prawo do ochrony swojej tożsamości, w tym obywatelstwa, nazwiska i stosunków rodzinnych.
 • Dziecko nie może zostać oddzielone od swoich rodziców wbrew ich woli, chyba że leży to w interesie dziecka i zdecyduje o tym sąd. Dziecko oddzielone od rodziców ma prawo do kontaktów z nimi.
 • Dziecko, którego rodzice przebywają w różnych państwach, ma prawo do utrzymywania regularnych osobistych kontaktów z matką i ojcem. Władze państw zobowiązane są do umożliwienia tych kontaktów. Państwo zobowiązane jest do ochrony dziecka przed nielegalnym wywozem za granicę.
 • Państwo ma obowiązek zapewnić każdemu dziecku możliwości kształtowania i wyrażania własnych poglądów oraz wypowiadania się w postępowaniach sądowych i administracyjnych, w sprawach, które go dotyczą.
 • Państwo ma obowiązek zapewnić każdemu dziecku możliwość swobodnej wypowiedzi oraz zdobywania i przetwarzania informacji.
 • Dziecko ma prawo do swobody myśli, sumienia i wyznania. Rodzice mają pierwszeństwo w kierowaniu dzieckiem, w korzystaniu z tego prawa.
 • Dziecko ma prawo do swobodnego zrzeszania się oraz wolności pokojowych zgromadzeń.
 • Każde dziecko ma prawo do ochrony prywatności, honoru i reputacji oraz do zachowania tajemnicy jego korespondencji.
 • Oboje rodzice ponoszą wspólną i główną odpowiedzialność za wychowanie i rozwój dziecka. Państwo zobowiązane jest do udzielania im pomocy w wypełnianiu tego obowiązku.
 • Każde dziecko ma prawo do ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej krzywdy lub zaniedbania bądź złego traktowania lub wyzysku, w tym wykorzystywania w celach seksualnych.
 • Dziecko pozbawione środowiska rodzinnego ma prawo do specjalnej ochrony i pomocy ze strony państwa, w tym prawo do opieki zastępczej.
 • Dziecko, które objęte jest statusem uchodźcy lub stara się o to, ma prawo do odpowiedniej ochrony i pomocy humanitarnej ze strony państwa, na terenie którego przebywa.
 • Każdemu dziecku psychicznie lub fizycznie niepełnosprawnemu państwo powinno zapewnić życie w warunkach gwarantujących godność, umożliwiających osiąganie niezależności oraz ułatwiających aktywne uczestnictwo w życiu społeczeństwa.
 • Państwo ma obowiązek zapewnić każdemu dziecku najwyższy poziom ochrony zdrowia i udogodnień w zakresie leczenia chorób oraz rehabilitacji zdrowotnej.
 • Każde dziecko ma prawo do otrzymania środków utrzymania, odpowiadających jego potrzebom, a także do korzystania z ubezpieczeń społecznych.
 • Każde dziecko ma prawo do poziomu życia odpowiadającego jego rozwojowi fizycznemu, psychicznemu, duchowemu, moralnemu i społecznemu. Główną odpowiedzialność za to ponoszą rodzice.
 • Każde dziecko ma prawo do nauki.
 • Dziecko należące do mniejszości etnicznych, religijnych lub językowych ma prawo do posiadania i korzystania z własnej kultury, do wyznawania i praktykowania swojej religii lub do używania własnego języka.
 • Każde dziecko ma prawo do wypoczynku i czasu wolnego oraz do nieskrępowanego uczestniczenia w życiu kulturalnym i artystycznym.
 • Państwo ma obowiązek zapewnić każdemu dziecku ochronę przed wyzyskiem ekonomicznym oraz wykonywaniem pracy, która może być niebezpieczna, przeszkadza w nauce albo jest szkodliwa dla dziecka.
 • Państwo zobowiązane jest chronić dziecko przed używaniem narkotyków oraz wykorzystywaniem go przy ich produkcji i handlu nimi.
 • Państwo musi chronić dziecko przed wszelkimi formami wyzysku seksualnego i nadużyć seksualnych.
 • Państwo ma obowiązek przeciwdziałania uprowadzeniom lub sprzedaży dzieci. Państwo zobowiązane jest do przeciwdziałania także wszelkim innym formom wyzysku niż wymienione powyżej, w jakimkolwiek aspekcie, naruszającym dobro dziecka.
 • Państwo zobowiązane jest do ochrony dziecka przed torturowaniem bądź okrutnym lub nieludzkim traktowaniem lub karaniem. Żadne dziecko nie może być bezprawnie pozbawione wolności, a każde zatrzymane dziecko ma prawo do humanitarnego traktowania i otrzymania odpowiedniej pomocy.
 • Każde dziecko poniżej 15. roku życia ma prawo do ochrony przed bezpośrednim udziałem w działaniach zbrojnych.
 • Każde dziecko podejrzane, oskarżone lub uznane za winne popełnienia przestępstwa, ma prawo do traktowania w sposób godny i uwzględniający jego wiek. Dziecko ma prawo do zapoznania się ze stawianymi mu zarzutami i rozpatrzenia jego sprawy najszybciej, jak to możliwe, w uczciwym i bezstronnym procesie.

Pełny tekst konwencji

10 sprawdzonych sposobów, jak wspomóc dziecko w nauce programowania - pobierz darmowy ebook

POLECAMY