• Kategoria: Archiwum
 • Data:

FLEX – program wymiany z USA

Program FLEX został zatwierdzony przez Kongres Stanów Zjednoczonych w 1992. Jest on całorocznym, w pełni finansowanym przez Departament Stanu USA programem wymiany uczniów szkół średnich, którzy wyjeżdżają do Stanów Zjednoczonych na cały rok szkolny. Od 23 lat w programie FLEX uczestniczyło ponad 24 000 uczniów ze szkół średnich z Europy, Eurazji oraz Azji Środkowej. Celem programu jest promowanie wzajemnego szacunku i zrozumienia pomiędzy obywatelami Stanów Zjednoczonych a mieszkańcami określonych krajów.

“Udział w programie FLEX całkowicie odmienił moje życie. Spotkałem wielu wspaniałych ludzi w Stanach, słyszałem wiele różnych opinii. Spróbowałem i nauczyłem się wielu nowych rzeczy przez ten rok. Jeśli ciągle się wahasz czy wziąć udział w programie FLEX czy nie, ja zdecydowanie polecam ci udział. Poszerz swoje horyzonty, ucz się, próbuj, dziel się swoją kulturą i przede wszystkim bądź szczęśliwy.”

– uczestnik program FLEX

To właśnie dzięki uczestnikom programu Amerykanie mogą dowiedzieć się więcej o kulturze i dziedzictwie narodowym innych krajów, a uczniowie mogą poznać amerykański system szkolny. W roku szkolnym 2016-2017 blisko 800 uczniów wyjedzie do USA w ramach programu FLEX. Każdy stypendysta będzie mieszkał przez rok z rodziną goszczącą w USA i będzie uczył się w amerykańskiej szkole średniej.

Niepełnosprawni uczniowie szkół średnich również mają możliwość uczestnictwa w programie. Około 20 niepełnosprawnych uczniów rocznie wyjeżdża do USA w ramach programu FLEX. Wybrani uczniowie niepełnosprawni muszą spełniać te same kryteria, co pozostali uczestnicy programu.

Programy wymiany uczniowskiej wyrosły z potrzeby budowania mostów pomiędzy narodami świata, które doświadczyły okrucieństwa Drugiej Wojny Światowej. Od tego czasu wymiany młodzieżowe stale rozwijały się i zyskiwały na popularności. Taki model nauczania odnosi sukces, gdyż młodzi ludzie mogą uczyć się o innym kraju mieszkając w nim. Dzieląc swoje życie z goszczącą ich rodziną młody człowiek odkrywa nie tylko siebie, ale również daje szansę drugiej stronie na poszerzenie jej horyzontów. Nowe „rodziny” czy przyjaźnie na całe życie, które są owocem takich wymian, wpływają pozytywnie na uczestnika wymiany, jego rówieśników, szkołę, społeczność lokalną, rodziców, a efekcie na całe narody. Wielu dzisiejszych przywódców światowych, narodowych czy lokalnych uczestniczyło w wymianach młodzieżowych i jest to najlepszy dowód na ich pozytywny wpływ na życie uczestników.

20898257628_115086f913_k

“Wasz program miał niesamowicie pozytywny wpływ na naszą córkę. Stała się bardziej niezależna i pewna siebie, rozwinęła w sobie chęć poznawania świata. Dzięki niej ja również nauczyłam się kilku rzeczy i z optymizmem patrzę w przyszłość. Moja córka ma teraz więcej przyjaciół, a przede wszystkim zdobyła cenne doświadczenie. Widzę, że staje się dorosła i bardziej odpowiedzialna”

– matka uczestniczki program FLEX

Co jest finansowane przez program?

Program FLEX pokrywa następujące koszty:

 • Podróż z miejsca zamieszkania do USA (do rodziny goszczącej) oraz powrót z USA
 • Małe miesięczne stypendium na pokrycie wydatków osobistych
 • Zakwaterowanie u rodziny goszczącej w USA na okres 1 roku
 • Program szkolny w amerykańskiej szkole średniej
 • Szkolenie przedwyjazdowe w Polsce
 • Udział w wydarzeniach lokalnych w miejscu zamieszkania w USA
 • Ubezpieczenie medyczne (z wyłączeniem stwierdzonych chorób przewlekłych oraz opieki stomatologicznej)

Czego program NIE finansuje?

Program FLEX nie pokrywa następujących kosztów:

 • Koszt wydania paszportu
 • Własne wydatki, które nie mogą zostać pokryte z miesięcznego stypendium
 • Dodatkowy bagaż
 • Koszt połączeń telefonicznych oraz koszt dostępu do Internetu

Kto finansuje program FLEX?

Program FLEX jest finansowany przez Rząd Stanów Zjednoczonych oraz administrowany przez Biuro ds. Edukacji i Kultury Departamentu Stanu USA (ECA) przy wsparciu Kongresu USA. Biuro ds. Edukacji i Kultury sprzyja pogłębianiu zrozumienia między mieszkańcami Stanów Zjednoczonych a ludźmi z innych krajów świata. Realizowane przez ECA programy edukacyjne i szkoleniowe mają za zadanie promować rozwój więzi między obywatelami i organizacjami w USA a przedstawicielami innych krajów.

Program FLEX na poziomie lokalnym jest wspierany przez obywateli USA oraz szkoły średnie, które z własnej inicjatywy goszczą, wspierają oraz dają możliwość rozwoju, nie otrzymując w zamian żadnego wynagrodzenia.

21101834141_4ce1e38fe7_o

Kto może wziąć udział w wymianie?

Zgodnie z wytycznymi dotyczącymi programów finansowanych przez Rząd USA mających na celu promowanie wzajemnego szacunku i zrozumienia, zasady uczestnictwa w programie FLEX są ściśle określone. Rekrutacja uczestników do programu FLEX oparta jest o kryteria merytoryczne, bezpłatna oraz otwarta dla wszystkich spełniających poniższe kryteria:

 1. okreslony wiek oraz poziom wykształcenia (w Polsce – 3 klasa gimnazjum lub 1 klasa liceum, uczniowie urodzeni pomiędzy 1.01.1999 r a 15.07.2001 r) * UWAGA: Uczniowie, którzy zmienią klasę na niekwalifikowalną przed wyjazdem do USA, zostaną wykluczeni z udziału w programie.
 2. posiadać status ucznia w momencie aplikowania o udział w programie
 3. mieć dobre lub bardzo dobre wyniki w nauce
 4. znać język angielski w stopniu umożliwiającym wypełnienie aplikacji on-line
 5. spełniać wymogi określone dla osób ubiegających się o wizę typu J-1
 6. posiadać obywatelstwo polskie oraz ważny paszport

W jaki sposób uczestnicy są wybierani?

Niezależny zespół amerykańskich ekspertów w dziedzinie edukacji i stosunków międzynarodowych jest odpowiedzialny za selekcje finalistów oraz listy rezerwowej. Wybór zostanie dokonany na podstawie wypełnionej przez kandydata aplikacji zawierającej szczegółowe informacje o jego dokonaniach, opinię nauczycieli oraz gotowość do udziału w rocznej wymianie. Kandydaci będą zobowiązani do dostarczenia również odpowiedniej dokumentacji medycznej i zaświadczenia lekarza rodzinnego o braku przeciwskazań do udziały w wymianie.

Wybór uczestników zostanie dokonany wiosną 2016 roku, wtedy także wszyscy kandydaci zostaną poinformowani o wynikach selekcji (przewidywany czas ogłoszenia wyników: połowa maja 2016). Warto podkreślić, że znajomość języka angielskiego jest ważna, ale nie jest to najważniejszy element oceny kandydata.

Kto NIE może aplikować?

Uczeń nie może wziąć udziału w programie jeśli:

 • Nie spełnia warunków określonych przez American Councils
 • Przebywał na terytorium USA przez 3 miesiące w ciągu ostatnich 5 lat
 • Jego rodzina lub członek rodziny:
  • Aplikował bądź aplikuje o wizę emigracyjną do USA
  • Ma plany emigracji lub już wyemigrował do USA

Kiedy i jak mogę aplikować?

Rekrutacja do udziału w programie FLEX zaczyna się we wrześniu 2015 roku. Zainteresowane osoby, które spełniają wszystkie wymagane kryteria, na samym początku powinny wypełnić aplikację online: https://ais.americancouncils.org/flex. Wybór półfinalistów zostanie dokonany przez niezależny zespół ekspercki po przeanalizowaniu wszystkich wniosków. Półfinaliści otrzymają właściwą aplikację do wypełnienia, wezmą udział w teście językowym, napiszą 2 eseje oraz przedstawiciel American Councils przeprowadzi z nimi krótką rozmowę. Zainteresowane osoby mogą wypełnić aplikację tylko jeden raz. W celu uzyskania dodatkowych informacji należy skontaktować się z biurem American Councils w Polsce bądź odwiedzić stronę http://discoverflex.org.

21633432615_88f76e20d0_o

Zostałem wybrany / zostałam wybrana. Co dalej?

Zakwalifikowani uczestnicy, osoby z listy rezerwowej oraz ich rodzice są informowani jak należy przygotować się do wyjazdu. Muszą potwierdzić swój udział w projekcie i jeśli zachodzi taka potrzeba dostarczyć niezbędne dokumenty. Następnie osoby te powinny sprawdzić czy mają ważny paszport. Przedstawiciel American Councils pomoże uczestnikom w przygotowaniu wniosku o wizę.

Od maja do sierpnia 2016 amerykańskie organizacje odpowiedzialne za goszczenie uczestników programu będą zajmowały się łączeniem amerykańskich rodzin z uczestnikami jak również ich zapisem do szkół średnich. W czerwcu i lipcu 2016 wybrani uczniowie wezmą udział w szkoleniu przedwyjazdowym. Po jego zakończeniu uczniowie rozpoczną swoją podróż do USA w sierpniu 2016 roku.

Uwaga: uczestnicy programu FLEX muszą powrócić do swoich krajów po jego zakończeniu zgodnie z datą wyznaczoną przez American Councils. Nie ma możliwości wydłużenia pobytu uczestnika programu w USA.

Jakie są korzyści z udziału w wymianie?

Program FLEX oferuje uczniom i uczennicom możliwość poznania kultury i mieszkańców Stanów Zjednoczonych. Uczestnicy programu są również „ambasadorami swoich krajów”, którzy mają również możliwość dzielenia się swoja kulturą i dziedzictwem narodowym. Uczniowie rozwijają swoją wrażliwość na inne kultury, mają możliwość rozwoju osobistego w wielu obszarach oraz nabycia poczucia pewności siebie przez co stają się lepiej przygotowani do wkroczenia w dorosłość oraz do adaptacji w szybko zmieniającym się świecie. Uczniowie nawiązują silne więzi ze swoimi amerykańskimi rodzinami, wchodzą w relacje, które często trwają całe życie. Wielu stypendystów tego programu ukończyło prestiżowe uniwersytety w swoich rodzinnych krajach oraz obecnie pracuje w międzynarodowych firmach, gdzie przydają się umiejętności nabyte w czasie pobytu w Stanach Zjednoczonych.

Jakie mogą się pojawić trudności?

Uczniowie, którzy są zainteresowani tym programie powinny rozważyć, czy ich udział w całorocznej wymianie może mieć potencjalnie negatywny wpływ na ich szkolną lub osobistą przyszłość. Warto sobie zadać następujące pytania:

 • Czy będę musiał/musiała powtórzyć rok po powrocie do Polski?
 • Czy nie wrócę do Polski za późno, by wziąć udział w końcowych egzaminach w mojej szkole?
 • Czy szkoła/uniwersytet odroczy moje przyjęcie jeśli zostanę wybrany/wybrana do udziału w wymianie?
 • Czy będę musiał odbyć służbę wojskową po powrocie do Polski? (this is invalid question as we do not have mandatory military service)
 • Czy będę mógł/mogła ukończyć szkołę z wyróżnieniem?

      Warto podkreślić, że program nauczania w Stanach Zjednoczonych różni się od programu nauczania w Polsce, więc jest bardzo prawdopodobne, że wyjeżdżając na rok do amerykańskiej szkoły średniej będziesz się uczył/uczyła innych zagadnień przedmiotowych.

Kto jest organizatorem wymiany?

Amerykańska Rada ds. Międzynarodowej Edukacji (American Councils for International Education) jest odpowiedzialna za proces rekrutacji, selekcji oraz przygotowania, w tym organizacji podróży, programu FLEX. Założona w 1974 roku Rada jest międzynarodową organizacją non-profit, której celem jest wzrost wzajemnego rozumienia pomiędzy krajami, wymiana poglądów między ludźmi oraz wzmocnienie współpracy poprzez rozwój edukacji. Rada projektuje, wdraża i wspiera innowacyjne program w Stanach Zjednoczonych, Europie, Eurazji, na Bliskim Wschodzie oraz w Azji i Afryce.

Przez ponad 40 lata Rada stała się jedną z najważniejszych amerykańskich organizacji zajmujących się edukacją oraz szkoleniami. Rada zarządza ponad 30 programami wymian i szkoleń, w tym wieloma finansowanymi przez rząd USA programami dla uczniów szkół średnich, studentów, nauczycieli oraz pracowników naukowych. Rada profesjonalnie zajmuje się administracją programów uniwersyteckich, zawodowych oraz kulturowych dla dziesiątków tysięcy uczestników z Afganistanu, Afryki, Eurazji, Bliskiego Wschodu, Azji Południowo-Wschodniej oraz krajów Europy Środkowo-Wschodniej.

Wiele innych organizacji non-profit w Stanach Zjednoczonych pracuje przy programie FLEX. Rząd USA poprosił te organizacje, aby umieściły uczestników programu FLEX w odpowiednich rodzinach goszczących oraz aby organizowały zajęcia dodatkowe przez cały czas trwania wymiany.

21101917241_9332deefd8_o

Gdzie mogę się dowiedzieć więcej o programie?

Adres email: poland@americancouncils.eu

Strona www: discoverflex.org

Pytania można również kierować do Biura Spraw Publicznych Ambasady USA w Warszawie, Krakowie lub Poznaniu oraz do oddziałów American Corners w Polsce.

FLEX w social media:

[icon icon=”instagram” color=”#dd3333″] Instagram  /  [icon icon=”twitter” color=”#dd3333″] Twitter  /  [icon icon=”facebook” color=”#dd3333″] Facebook  /  [icon icon=”pinterest” color=”#dd3333″] Pinterest

“Wymiany służą burzeniu murów niezrozumienia, kiedy ludzie się spotykają, mogą ze sobą porozmawiać i podzielić się swoimi doświadczeniami, idea człowieczeństwa na nowo się odradza. Przypomina nam to, że jesteśmy wspólnotą i razem dążymy do wspólnych celów, którymi są zgoda i wzajemne zrozumienie. Gdy tak się stanie nieufność między narodami zniknie, a różnice między nami staną się niczym w porównaniu do tego, co nas łączy. To się nazywa postęp.”

-Prezydent Barack Obama

student collage 1

“Zbudujmy nowe relacje z nowymi niepodległymi państwami – niech oparciem będzie spotkanie dwóch narodów i ich wzajemne zobowiązanie do podejmowania trudnych decyzji i działania na rzecz dobra każdego z nich i całego świata; niech oparciem będzie świadomość, że dwa narody, które do tej pory stały na krawędzi nuklearnej zagłady, znajdą w sobie wystarczająco dużo wewnętrznej siły i samozaparcia, by znajdować możliwości współpracy dwóch narodów na naszym wspólnym świecie.”

-Bill Bradley

Amerykański Senator Bill Bradley współfinansował razem z Kongresmenem Jim’em Leach kluczową ustawę przywidującą utworzenie wymian szkolnych między USA a były krajami bloku radzieckiego. Ten program teraz znany jest pod nazwą FLEX, i od tego roku jest dostępny dla młodzieży w 11 krajach.

student collage 2

10 sprawdzonych sposobów, jak wspomóc dziecko w nauce programowania - pobierz darmowy ebook

POLECAMY