• Kategoria: Archiwum
 • Data:

Zespół stresu pourazowego

Szukając przyczyn zaburzonego funkcjonowania emocjonalnego, poznawczego i/lub społecznego nastolatka, w etiologii wielu przypadków natrafimy na zdarzenia mające charakter urazu. Uraz psychiczny pojawia się, gdy nie ma możliwości obrony lub ucieczki. Traumatyzującym zdarzeniem często jest przemoc, która przyjmować może przyjmować może różne formy. Wśród nich wymienia się: przemoc fizyczną i psychiczna, zaniedbywanie potrzeb oraz nadużycie seksualne.

W kryteriach diagnostycznych DSM-IV (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 4th Edn) opracowanych przez Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne, w przypadku dzieci których dotyczy zespół stresu pourazowego, zwraca się uwagę na:

 • zdezorganizowane lub pobudzone zachowanie,
 • powtarzające się zabawy, w których przejawiają się tematy lub aspekty wydarzeń powodujących uraz,
 • ponowne odgrywanie roli specyficznej dla wydarzenia powodującego uraz,
 • występowanie strasznych snów.

J.L. Herman wskazuje na następujące zmiany wskutek doświadczanej przez dziecko przemocy:

 1. Zmiany w sferze emocjonalnej –myśli samobójcze, wybuchowość, skrajane hamowanie gniewu, trwale obniżony nastrój, depresja.
 2. Zmiany w świadomości – rozkojarzenie, zaburzenia pamięci, uporczywe przywoływanie minionych zdarzeń i ponowne ich przeżywanie.
 3. Zmiany w postrzeganiu siebie – poczucie bezradności, poczucie winy, wstyd, poczucie napiętnowania, przekonanie o braku zrozumienia ze strony otoczenia, poczucie odmienności.
 4. Zmiany w postrzeganiu napastnika – koncentracja na związku z agresorem, obmyślanie zemsty.
 5. Zmiany w relacji z innymi – izolowanie się, trwały zanik umiejętności zaufania komukolwiek, nieumiejętność samoobrony.
 6. Zmiany w systemie wartości – poczucie beznadziejności, utrata sensu życia, kryzys wartości.

Zdaniem J.L. Herman: „Objawy pourazowe bardzo często odrywają się od swojego źródła i zaczynają żyć własnym życiem. Nasz system samoobrony pozostaje w ciągłej gotowości, jak gdyby niebezpieczeństwo mogło w każdej chwili powrócić.”

Źródło: J.L.Herman „Przemoc- uraz psychiczny i powrót do równowagi”

10 sprawdzonych sposobów, jak wspomóc dziecko w nauce programowania - pobierz darmowy ebook

POLECAMY