• Kategoria: Archiwum
  • Data:

Literatura dla rodziców i specjalistów

Przedstawiamy listę książek, które omawiają różnorodne problemy wieku dorastania. Z przedstawionej literatury mogą korzystać zarówno specjaliści, jak i rodzice.

1. Baumeister R.F., Heatherton T.F, Tice D.M., ”Utrata kontroli. Jak i dlaczego tracimy zdolność samoregulacji” , PARPA, Warszawa 2000, wyd. 1. W książce przedstawiono społeczny i teoretyczny kontekst zaburzeń samoregulacji oraz jego wzorce i mechanizmy. Autorzy opisują takie problemy jak m.in.: nadużywanie alkoholu, przejadanie się, palenie papierosów i zachowania agresywne.

2. Beisert M. ,“Kazirodztwo. Rodzice w roli sprawców”, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2004, wyd. 1. Książka bardzo przydatna w pracy specjalistów (psychologów, pedagogów, lekarzy, kuratorów, policjantów) potrzebujących rzetelnej wiedzy o symptomach, postaciach i konsekwencjach kazirodztwa.

3. Bradshaw J. „Toksyczny wstyd”, Wydawnictwo Akuracik, Warszawa 1997, wyd.1. Z książki dowiemy się m.in. o tym jakie są źródła toksycznego wstydu oraz jak można integrować i uzdrowić bolesne wspomnienia.

4. Carr A., ”Depresja i próby samobójcze młodzieży. Sposoby przeciwdziałania i reagowania” , Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2004, wyd. 1. Prezentowana książka ma za zadanie pomóc specjalistom i rodzicom rozpoznać symptomy obniżonego nastroju u osób w wieku dorastania. Jednocześnie wyjaśnia jak zareagować i jakie interwencje podjąć w sytuacji zagrożenia samobójstwem.

5. Eckhardt A.”Autoagresja”, Warszawa 1998, wyd. wab. W książce wyczerpująco omówiono rodzaje, przyczyny, uwarunkowania oraz terapię zachowań autoagresywnych.

6. Grzelak S., ”Profilaktyka ryzykownych zachowań seksualnych młodzieży. Aktualny stan badań na świecie i w Polsce” , Wydawnictwo SCHOLAR, Warszawa 2006, wyd. 1. Książka podzielona jest na dwie części, w pierwszej omówiono podstawy teoretyczne i rodzaje programów profilaktycznych oraz wyniki zagranicznych badań nad skutecznością profilaktyki ryzykownych zachowań seksualnych; w drugiej części przedstawiono wyniki polskich badań.

7. Herbert M. „Rozwój społeczny ucznia”, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2004. Autor książki przedstawia informacje na temat prawidłowego rozwoju społecznego człowieka oraz zachowań aspołecznych, którym należy przeciwdziałać. W książce odnaleźć można przegląd skutecznych metod interwencyjnych, którymi w pracy mogą się posługiwać zarówno nauczyciele i pedagodzy szkolni, jak i rodzice.

8. Herman J.L. , „Przemoc – Uraz psychiczny i powrót do równowagi”, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 1998, wyd. 1. Zdaniem Phullis Chasler z New York Times Book Review, jest to “Jedna z najważniejszych prac psychiatrycznych opublikowanych od czasów Freuda”.  W książce omówiono powstawanie długotrwałego urazu psychicznego oraz jego psychologiczne i medyczne konsekwencje.

9. Herzberger S.D. „Przemoc domowa. Perspektywa psychologii społecznej”, Wydawnictwo PARPA, Warszawa 2002, wyd.1. Z pozycji tej dowiemy się o biologicznych i społecznych przyczynach agresji w rodzinie oraz o jej konsekwencjach. Autor przedstawia metody zapobiegania przemocy oraz metody postępowania w przypadku jej wystąpienia.

10.James B., „Leczenie dzieci po urazach psychicznych” , PARPA, Warszawa 2003. Książka adresowana jest do profesjonalistów pracujących z dziećmi, które doznały urazu psychicznego. Autorka zwraca uwagę na to, aby procesie pomagania dzieciom po urazach psychicznych, współpracowały różne osoby z otoczenia dziecka- rodzice, psycholog, nauczyciele, pracownik socjalny.

11.Kendall P.C., ”Zaburzenia okresu dzieciństwa i adolescencji. Mechanizmy zaburzeń i techniki terapeutyczne” , Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2004, wyd. 1. Podręcznik przedstawia modele powstawanie zaburzeń oraz stosowane obecnie kategorie diagnostyczne, ilustrowane opisami przypadków. Książka dzieli się na dwie części. W pierwszej przedstawiono zagadnienia psychopatologii rozwojowej, w drugiej omówiono najnowsze wyniki badań nad poszczególnymi zaburzeniami oraz metody ich leczenia.

12. Kozak S. „Patologie wśród dzieci i młodzieży. Leczenie i profilaktyka”, Wydawnictwo Difin 2007. Książka ta jest kompendium wiedzy na temat patologii społecznych, przydatnym przede wszystkim nauczycielom, chcącym poszerzyć swoją wiedzę na temat zaburzeń zachowania występujących u uczniów.

13. Lew-Starowicz Z., „Przemoc seksualna”, Agencja wydawnicza Jacek Santorski&CO, Warszawa 1992, wyd. 1. Autor w części pierwszej omawia: przyczyny i tło przemocy seksualnej oraz czynniki biologiczne, psychologiczne ,społeczne i kulturowe . W części drugiej odnajdziemy wyczerpujące informacje na temat rodzajów przemocy seksualnej, (w tym przemocy seksualnej wobec dzieci), kazirodztwa, leczenia ofiar przemocy seksualnej i leczenie sprawców oraz osobowości ofiar i osobowości sprawców.

14. MacKenzie R.J., ”Kiedy pozwolić? Kiedy zabronić?” , Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2008, wyd. 3. W książce przedstawiono błędy popełniane przez rodziców, wyznaczających dziecku zbyt sztywne, zbyt szerokie lub niestałe granice. Omówiono też problem komunikacji w rodzinie. Lektura dla rodziców i nauczycieli, którym zależy na nawiązaniu i rozwijaniu dobrych relacji z dziećmi/uczniami.

15. Madanes C. „Seks, miłość, przemoc – psychoterapia sprawców i ofiar”, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 1999, wyd. 1. Książka ta kierowana jest przede wszystkim do terapeutów zajmujących się sprawcami i ofiarami przemocy na tle seksualnym. Autorka książki przedstawia zapisy sesji terapeutycznych.

16.McKay M., Davis M., Fanning P., ”Sztuka skutecznego porozumiewania się”, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2005, wyd. 2. Autorzy omawiają zasady skutecznej komunikacji. Informacje i opisy poszczególnych umiejętności uzupełniono wieloma przykładami.

17. Namysłowska I. red. „Zaburzenia psychiczne dzieci i młodzieży”, Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, Kraków 2000, wyd. 1. Pozycja ta jest zbiorem prac polskich specjalistów dotyczących zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży, terapii indywidualnej, grupowej i rodzinnej oraz niektórych metod farmakoterapii.

18. Pacewicz A., ”Przemoc wobec dzieci” , PARPA, Warszawa 1995, wyd. 2. Książka zawiera scenariusze zajęć z dziećmi. Program opracowany został przez zespół Specjalistycznej Poradni dla Dzieci i Młodzieży ze Środowisk Zagrożonych Alkoholizmem OPTA w Warszawie na zlecenie Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w ramach programu “Przemoc fizyczna i seksualna wobec dzieci ze środowisk zagrożonych alkoholizmem”. Scenariusze zajęć dotyczą m.in. następujących tematów: Jak dziecko może poradzić sobie z przemocą fizyczną i seksualną; Gdzie szukać pomocy gdy napastnik to rodzic lub inny dorosły członek rodziny; Jak odróżniać zachowania bezpieczne od zagrażających.

19 . Salter A. C., ”Pokonywanie traumy. Jak zrozumieć i leczyć dorosłe ofiary wykorzystania seksualnego w dzieciństwie” , Media Rodzina, Poznań 2003. Kompendium wiedzy o sprawcach seksualnych przestępstw i ich ofiarach, poparte licznymi dowodami klinicznymi. Książka ta jest kierowana do profesjonalistów, osób zawodowo zajmujących się problemem pedofilii.

20. Sasal H.D. ”Przewodnik do procedury interwencji wobec przemocy w rodzinie – niebieskie karty”, Wydawnictwo Edukacyjne PARPA, Warszawa 2005, wyd. 2. Autorka przewodnika w wyczerpujący i przystępny sposób omawia procedurę Niebieskiej karty. Procedura składa sie z odpowiedniej dokumentacji i sposobu postępowania w przypadku stwierdzenia lub podejrzenia występowania przemocy w rodzinie.

21. Sokoluk W. „Wychowanie do życia w rodzinie. Przewodnik metodyczny dla nauczycieli”, WSiP, Warszawa 2003, wyd. 1. W książce tej oprócz informacji jak budować scenariusze zajęć, znajdziemy informacje na temat problematyki normy w zachowaniach seksualnych, rozwoju seksualnego człowieka na przestrzeni pierwszych 20 lat życia, inicjacji seksualnej, antykoncepcji oraz infekcji przenoszonych drogą płciową.

22. Stierlin H., Rücker-Embden I., Wetzel N., Wirsching M. “Pierwszy wywiad z rodziną”, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 1999, wyd. 1. W pozycji tej wyczerpująco omówiono strukturę, metodologię i czynniki organizacyjne ważne w prowadzeniu rozmowy, wywiadu z rodziną. Jeden z podrozdziałów książki poświęcono zagadnieniu rodzin z problemem, w tym rodzin maltretowanych dzieci. Informacje teoretyczne poparte zostały wnikliwym omówieniem przypadku jednej z rodzin.

10 sprawdzonych sposobów, jak wspomóc dziecko w nauce programowania - pobierz darmowy ebook

POLECAMY